Branża Drogowa Mostowa Tunelowa

S3 Zadanie III Bolków – Kamienna Góra

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Wrocław

 • CZAS REALIZACJI

  10.2018 r. – obecnie

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  1 722 208 802,64 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Bolków, Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

 • STRONA INWESTYCJI

  s3-bolkow-kamiennagora.pl

INKO Consulting Sp. z o.o. pełni nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządza Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km”.

 

OSTATNI ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ S3 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

Krótsza podróż z Legnicy do Lubawki, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez sieć dróg ekspresowych z centralną Polską, poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego – to efekty, które zostaną uzyskane dzięki budowie jednego z ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3: odcinka od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzłów). Oddanie do ruchu tego odcinka zapewni ciągłość drogi ekspresowej S3, kluczowego korytarza komunikacyjnego, otwierającego polskie porty na Europę środkową i południową. Zakres robót obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 16,1 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmują również przebudowę istniejących dróg poprzecznych oraz budowę Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Jaczków.

 

Dzięki wybudowanej drodze ekspresowej podróżni zyskają szybkie, sprawne i bezpieczne połączenie komunikacyjne w ruchu krajowym i międzynarodowym na kierunku północ – południe. Droga ekspresowa S3 stanowić będzie główne połączenie od Świnoujścia i Szczecina (największego zespołu portowego na Bałtyku) aż do Lubawki (granica państwa z Czechami) oraz jednocześnie fragment międzynarodowej trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T). Przejmując większość ruchu tranzytowego z dróg DK3 i DK5, inwestycja wpłynie na poprawę ich przepustowości, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu na terenie obszarów zabudowanych oraz radykalnie zmniejszy oddziaływanie transportu drogowego na środowisko.

 

69 OBIEKTÓW W TYM 2 TUNELE I 2 MOSTY NASUWANE PODŁUŻNIE

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 69 obiektów inżynierskich, w tym 2 tunele drogowe. W ciągu drogi ekspresowej S3 wzniesione zostanie 11 obiektów inżynierskich oraz 4 wiadukty drogowe zostaną wykonane jako obiekty poprzeczne. Na trasie powstaną również liczne przejścia gospodarcze i przejścia dla zwierząt oraz przepusty dla celów ekologicznych. Do najciekawszych zrealizowanych obiektów mostowych należały dwa obiekty wzniesione w ciągu trasy głównej: wiadukty WS-31 i WS-36, o łącznej długości około 884 m. Wiadukty te zostały wykonane metodą nasuwania podłużnego, z żelbetowego ustroju nośnego o przekroju skrzynkowym. Nasuwanie obiektów WS-31 i WS-36 zakończono w maju 2023 roku.

 

NAJDŁUŻSZY POZAMIEJSKI TUNEL – TUNEL TS-26

Kluczowym elementem realizacji odcinka jest budowa dwunawowego tunelu TS-26 o długości około 2,3 km. Obiekt ten jest aktualnie jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce. Na jego konstrukcję składają się: 2 nawy główne dla ruchu pojazdów, 8 przejść ewakuacyjnych poprzecznych, 1 przejazd awaryjny w środku oraz 150 nisz różnego przeznaczenia. Tunel wykonano metodą NATM, opartą na wykorzystaniu górotworu jako konstrukcji nośnej.

 

DRĄŻENIE I OBUDOWA WSTĘPNA TUNELU TS-26

Obudowę wstępną zrealizowano za pomocą specjalistycznego sprzętu, poprzez cykliczne wysadzanie, wywożenie urobku, torkretowanie i kotwienie konstrukcji. Po około 3 tysiącach cykli, dziennie wykonując około 4 zabiory w każdej nawie, w lutym 2022 roku wydrążono tunel. Przy budowie obudowy wstępnej łącznie zużyto około 550 ton materiałów wybuchowych oraz 32 818 m3 betonu natryskowego. Sumaryczna ilość urobku wydobyta z tunelu wynosi około 530 000 m3 co odpowiada ≈35 tys. transportów wozideł.

 

OBUDOWA OSTATECZNA TUNELU TS-26

W dalszym etapie wykonano hydroizolację oraz obudowę ostateczną tunelu. W miejscach, gdzie występowała skomplikowana geologia i niesprzyjające warunki gruntowe zastosowano całkowite zamknięcie przekroju poprzez wykonanie spągu. W związku z powyższym, na około 1150 mb tunelu zastosowano płytę denną/spągową. W pozostałej części konstrukcja obiektu opiera się na masywnych przyczółkach, pomiędzy którymi wykonano beton wałowany. Przed ułożeniem izolacji za przyczółkami wykonano drenaż. Hydroizolację tunelu zgrzewano maszynowo oraz mocowano za pomocą szpilek tworząc szczelną osłonę przeciwwodną. Membrana była układana ze specjalnych wózków jezdnych, poruszających się po uprzednio zabetonowanych przyczółkach. Łączna ilość zastosowanej membrany wynosi około 129 tys. m2. Po wykonaniu solidnych fundamentów oraz hydroizolacji rozpoczęto zbrojenie obudowy ostatecznej. Układanie zbrojenia sklepienia odbywało się za pomocą specjalnego wózka jezdnego. Siatki stalowe zamocowano do szpilek zakotwionych w obudowie wstępnej. Betonowanie sklepienia podzielono łącznie na 369 segmentów o średniej długości 12,5 m. W nawie wschodniej wykonano 185 szt. segmentów, natomiast w nawie zachodniej 184 szt. Prace związane z betonowaniem obudowy ostatecznej zakończono maju 2023 roku. W niespełna rok zabetonowano wszystkie 369 segmentów tunelu: wykonywano średnio 1 segment na dobę. Do całościowego wykonania obudowy ostatecznej tunelu TS-26 zużyto około 8 700 ton stali zbrojeniowej oraz 72 000 m3 betonu konstrukcyjnego.

 

KRÓTSZY TUNEL – TUNEL TS-32

Drugi tunel TS-32 o długości około 320 m, został zrealizowany metodą Cut and Cover w wykopie otwartym w gruntach skalistych. Metoda ta jest najstarszą metodą budowy tuneli: jej podstawowa koncepcja polega na wykopaniu wykopu, wykonaniu żelbetowej konstrukcji tunelu, a następnie przywróceniu powierzchni do stanu pierwotnego. Ten dwunawowy obiekt posiada 8 punktów alarmowych oraz 6 nisz technicznych. Stan zaawansowania robót żelbetowych w tunelu wynosi 100 %. Wszystkie roboty betonowe (fundamenty, ściany oraz kalota) zostały wykonane za pomocą rusztowań i deskowań stacjonarnych. Łącznie w obu nawach zabetonowano 27 segmentów. Do wykonania konstrukcji tunelu TS-32 zużyto około 1 991 ton stali zbrojeniowej oraz 20 905 m3 betonu konstrukcyjnego.

 

AKTUALNE ZAAWANSOWANIE PRAC TUNELOWYCH

Wykonawca zakończył już realizację nawierzchni betonowych w obu tunelach. Łącznie wbudowano około 15 000 m³ mieszanki betonowej. W tunelu TS-26 prowadzi się obecnie prace porządkowe oraz prace związane z montażem koszy gabionowych na portalu północnym i południowym. Roboty wykończeniowe są prowadzone również na drugim tunelu. Krótszy tunel TS-32 jest jednocześnie w trakcie zasypywania i odtwarzania ukształtowania terenu. Równolegle w obu tunelach trwają zaawansowane roboty związane z wykonaniem systemów i urządzeń bezpieczeństwa (stan zaawansowania tunel TS-26 ok. 34%, TS-32 ok. 41%). Końcem listopada i początkiem grudnia planowany jest montaż wentylatorów.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S3 o długości ok. 16,1 km;
 • przebudowa 9 istniejących dróg poprzecznych (drogi powiatowe, gminne, dojazdowe);
 • budowa dróg serwisowych o długości ok. 18,8 km;
 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Jaczków Lewy i Prawy;
 • budowa 69 obiektów inżynierskich w tym 2 tuneli drogowych;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • nasadzenia zieleni.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S3:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego -min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 2 tunele drogowe;
 • 4 wiadukty drogowe;
 • 11 mostów i wiaduktów w ciągu drogi S3;
 • 19 przejść gospodarczych i przejść dla zwierząt;
 • 33 przepusty dla celów ekologicznych;

 

TUNEL TS-26 W LICZBACH:

 • dwie komory;
 • długość tunelu: nawa wschodnia – 2 301,88 m, nawa zachodnia – 2 272,20 m;
 • szerokość użytkowa tunelu: 2,5 m (pas awaryjny) + 2×3,5 m (pasy ruchu) + 0,5 m (opaska);
 • 8 przejść ewakuacyjnych;
 • 1 przejazd awaryjny;
 • 150 nisz technicznych;
 • 530 000 m3 wydrążonego urobku;
 • 550 ton zużytych materiałów wybuchowych;
 • 32 818 m3 betonu natryskowego obudowy wstępnej;
 • 129 tys. m2 wykorzystanej hydroizolacji;
 • 8 700 ton zbrojenia obudowy ostatecznej;
 • 72 000 m3 betonu konstrukcyjnego obudowy ostatecznej;
 • 2 budynki techniczne (po stronie północnej i południowej);

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone