POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest (INKO Consulting Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 25D/2, 30-443 Kraków NIP:679-29-64-916, REGON:120613451, KRS: 0000295537)
 2. Użyte w tekście Polityki Prywatności terminy oznaczają:
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujących formach:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem (rodo@inkoconsulting.pl)
 3. listownie – pod adresem ( Józefa Marcika 25D/2, 30-443 Kraków z dopiskiem „RODO”)
 4. telefonicznie – pod numerem (+48 512-701-000)
 5. W celu odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem właściwych środków organizacyjnych oraz technicznych.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Państwa dane osobowe otrzymujemy wskutek:
  • składania przez Państwa zapytań za pomocą formularzy kontaktowych, pocztą elektroniczną lub telefonicznie;
  • udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu komunikacji z Państwem przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania zainicjowanej przez Państwa sprawy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub obsługi zainicjowanej przez Państwa sprawy.
 3. Podanie przez Państwa danych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Państwem.
 4. Dane, o których mowa w pkt 6 przetwarzane są do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 5. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Państwa dane osobowe przetwarzane są także w celach wskazanych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody dane te będą przechowywane przez okres, na który została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

DOSTĘP DO DANYCH

 1. Przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się wyłącznie wyraźnie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Administratora. Dodatkowo dostęp do Państwa danych osobowych mają podmioty zewnętrzne przetwarzające te dane w imieniu Administratora w zakresie, w jakim Administrator powierzył im przetwarzanie Państwa danych osobowych (w szczególności dostawcy usług IT).
 2. Poza przypadkami opisanymi w pkt 13 Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 10 oraz 15 powinni Państwo skierować do Administratora odpowiedni wniosek na adres mailowy lub listownie na adres siedziby Administratora wskazane w pkt 3 lit. a i b.
 2. Postępowanie w sprawie realizacji wniosków jest nieodpłatne z wyjątkiem zgłoszenia wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych oraz zgłoszenia żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych. W powyższych wypadkach Administrator może zażądać opłaty w wysokości adekwatnej do nakładu czasu i niezbędnych środków potrzebnych do realizacji żądania.
 3. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES I WTYCZKI

 1. Dla Państwa wygody Administrator używa plików Cookies i podobnych technologii w szczególności po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na Państwa urządzeniach, w których przechowywane są informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Państwa stronach. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 3. Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies mogą Państwo dokonać w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać przez Państwa zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora.
 6. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 7. Serwis korzysta z Google Analytics, tj. usługi analiz internetowych oferowanej przez Google Inc., która wykorzystuje pliki cookies. Google wykorzystuje te informacje w szczególności do analizy korzystania przez Państwa z serwisu, w tym sporządzania dla Administratora raportów z aktywności w sieci oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce.
 2. O zmianach niniejszej Polityki Administrator poinformuje w sposób widoczny w serwisie za pomocą osobnego komunikatu. Zmiana Polityki obowiązywać będzie od dnia powiadomienia o niej w serwisie.