Branża Drogowa Mostowa Tunelowa

DK79 ul. Igołomska w Krakowie etap II

 • INWESTOR

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 • CZAS REALIZACJI

  05.2019 r. – 12.2022 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  293 618 349,78 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. małopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie”.

 

OPIS KONTRAKTU

Pod koniec grudnia 2022 r. zakończyła się budowa jednej z kluczowych dla komunikacji na północnym wschodzie Krakowa inwestycji. Przedmiotem realizowanej inwestycji była rozbudowa ulicy Igołomskiej, o długości około 7,42 km, wraz z budową i przebudową obiektów inżynierskich, infrastruktury oraz kolidującego uzbrojenia terenu. Ulica Igołomska jest odcinkiem drogi krajowej DK79 o klasie G. Stanowi wylot z miasta Krakowa w kierunku północno-wschodnim w stronę Igołomii. Przedmiotowy odcinek został wykonany jako droga klasy G o przekroju dwujezdniowym i dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Początek zaprojektowanego odcinka ustalono w sąsiedztwie węzła DK79 z trasą S7, który zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową), natomiast koniec w rejonie włączenia ulicy Wiewiórczej tj. na początku odcinka przejściowego pomiędzy Etapem 1 i stanem istniejącym.

 

W ramach rozbudowy przewidziano dwie niezależne jezdnie oraz skomunikowanie przyległych terenów poprzez zaprojektowane skrzyżowania i zjazdy do posesji. Przecinające ulicę Igołomską układy drogowe oraz linie kolejowe zostały poprowadzone w największym zakresie bezkolizyjnie poprzez zrealizowane wiadukty, odcinek tunelu lub skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną. W miejscach zabudowań zlokalizowano ekrany akustyczne. Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców została zapewniona poprzez zrealizowany odcinek linii tramwajowej z pętlą tramwajową na jej końcu oraz układ ścieżek rowerowych. Po zrealizowaniu i zakończeniu prac ulica Igołomska zyskała bezpieczny i funkcjonalny układ zapewniający komfortowe użytkowanie dla wszystkich uczestników ruchu.

 

22 OBIEKTY INŻYNIERSKIE W TYM TUNEL DROGOWY

Na całym odcinku trasy wzniesiono łącznie 22 obiekty inżynierskie, w tym 1 tunel, 1 most, 4 wiadukty drogowe, 1 przepust oraz 15 konstrukcji oporowych. W ciągu trasy zbudowano 4 obiekty inżynierskie, natomiast 3 pozostałe wiadukty wykonano jako obiekty poprzeczne. Większość obiektów drogowych wykonano w postaci żelbetowych konstrukcji ramowych posadowionych bezpośrednio na kolumnach cementowo-gruntowych DSM. Dwa dwuprzęsłowe wiadukty kolejowe nad ul. Igołomską posadowiono pośrednio na palach wielkośrednicowych. Ustrój nośny jednego z nich został wykonany jako stalowy z dźwigarów blachownicowych, natomiast drugiego w postaci żelbetowej płyty sprężonej.

 

Jednym z najważniejszych założeń inwestycji było wykonanie zupełnie nowego układu drogowego na odcinku pomiędzy ulicami Czeczeńską a Waligórskiego. Istotnym elementem tego odcinka jest wybudowany tunel T-09 w ciągu ul. Igołomskiej o długości całkowitej 47,2 m. Tunel stanowi teraz integralną część sieci drogowej, umożliwiając płynne i bezkolizyjne poruszanie się pojazdów na obu jezdniach. Górna część obiektu funkcjonuje jako rondo, które efektywnie zarządza ruchem lokalnym. Konstrukcja tunelu została wykonana metodą częściowo odkrywkową z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych. Po wykonaniu konstrukcji prowadzony był wykop podstropowy wraz z jednoczesną zasypką płyty stropowej. Łączna długość tunelu wraz z murami oporowymi na dojazdach wynosi aż 318,40 m.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • rozbudowa drogi krajowej DK 79 o długości ok. 7,42 km;
 • przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 2,43 km wraz z siecią trakcji;
 • przebudowa linii kolejowej magistralnej o długości ok. 0,45 km wraz z siecią trakcji;
 • rozbudowa 17 skrzyżowań drogowych;
 • budowa i przebudowa 22 obiektów inżynierskich;
 • przebudowa dróg dojazdowych do DK 79;
 • budowa placów ITD;
 • budowa pętli Pleszów wraz z placem manewrowym dla autobusów;
 • budowa ciągów komunikacyjnych i ścieżek rowerowych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • nasadzenia i trawniki (zieleń);

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI KRAJOWEJ DK 79:

 • klasa techniczna drogi – G;
 • kategoria ruchu – KR6;
 • prędkość projektowa Vp = 60 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • ilość pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,6 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 1 tunel drogowy;
 • 1 most drogowy;
 • 4 wiadukty drogowe;
 • 1 przepust;
 • 15 konstrukcji oporowych;

 

 

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone