Branża Drogowa Mostowa

DK15 Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Olsztyn

 • CZAS REALIZACJI

  12.2017 r. – 07.2023 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  318 193 128,00 zł brutto

 • LOKALIZACJA

  Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”.

 

NOWA DROGA KRAJOWA O DŁUGOŚCI PONAD 17 KM

Pod koniec grudnia 2022 roku oddano do ruchu odcinek obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej DK15 o długości około 17,6 km. Zakres robót obejmował budowę jednojezdniowej drogi klasy GP o przekroju 2+1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wykonany odcinek drogi krajowej został powiązany z innymi drogami publicznymi poprzez 4 skrzyżowania o ruchu okrężnym. Z uwagi na klasę drogi obwodnica Nowego Miasta łączy się z układem dróg publicznych poprzez ronda jednak na swojej długości przecina również szereg innych dróg publicznych, których konieczne było przebudowanie. Wybudowana obwodnica odciąży centrum Nowego Miasta Lubawskiego z ruchu tranzytowego i poprzez ograniczenie ruchu w centrum miasta poprawi warunki życia mieszkańców. Zwiększy się również bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

45 OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Na ponad 17 km odcinku obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego wzniesiono łącznie 45 obiektów inżynierskich, w tym 14 obiektów mostowych oraz 31 przepustów. W trakcie inwestycji wybudowano 3 mosty i 11 wiaduktów.  Najdłuższym obiektem jest 5-przęsłowy most MS-1 nad rzeką Wel o ustroju skrzynkowym i długości przekraczającej 267 m. Pozostałe dwa mosty o ustroju nośnym z belek sprężonych wybudowano nad rzeką Groblicą. Most PZD-2a w ciągu trasy głównej jest również obiektem 5-przęsłowym o długości około 103 m, natomiast most PZD2b jest obiektem  3-przęsłowym o długości około 63 m usytuowanym w ciągu drogi serwisowej.  Z 11 wiaduktów najbardziej skomplikowanym był montaż obiektu PZ-3. Obiekt ten wykonano z konstrukcji gruntowo-powłokowej typu UltraCor o długości i szerokości około 25 m oraz wzniesieniu  niwelety drogi ok. 13,5 m nad przeszkodą,  ze ścianami oporowymi o wysokości ponad 10 m  zaprojektowanymi w skosie do trasy głównej.  Z pozostałych 10 wiaduktów,  5 wykonano w ciągu trasy głównej a 5 jako obiekty poprzeczne. W ciągu trasy głównej wykonano wiadukty: WS-1 z belek sprężonych, WS-4 jako ramownicę betonowaną na miejscu budowy oraz obiekty WS-2 , WS-3 i WS-3.1 z konstrukcji gruntowo-powłokowej typu SuperCor. Spośród 5 wiaduktów poprzecznych 4 obiekty: WD-1, WD-2, WD-3, WD-5 wykonano z belek sprężonych, natomiast wiadukt PZG-1 jako przejście górne dla zwierząt o konstrukcji gruntowo-powłokowej typu UltraCor, długości około 20 m i szerokości przejścia ponad 50 m. W ramach Kontraktu wykonano jeszcze 23 przepusty z blach falistych o świetle powyżej 1,5 m i długości przepustów od 16,8 m do 77,2 m, w tym 9 przepustów hydroekologicznych, 4 przepusty suche oraz 10 przepustów tzw. mokrych, jak również 8 przepustów o świetle poniżej 1,5 m.

 

NASUWANY PODŁUŻNIE MOST NAD RZEKĄ WEL

Najdłuższym i najbardziej skomplikowanym technologicznie obiektem był 5-przęsłowy most MS-1 o długości przekraczającej 267 m. Obiekt ten przeprowadza drogę krajową DK15 nad rzeką Wel. Ustrój nośny obiektu stanowi skrzynka żelbetowa o wysokości konstrukcyjnej 3,5 m sprężona kablami systemu VSL.  Montaż ustroju skrzynkowego podzielono na 9 segmentów, z których każdy betonowano dwuetapowo. Zabetonowane segmenty wysuwano podłużnie odcinkami po około 30 m przy pomocy awanbeku. Most posadowiono na palach Franki NG Ø610 mm i ławach żelbetowych.

 

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK15 o długości ok. 17,6 km;
 • przebudowa dróg poprzecznych;
 • budowa dróg dojazdowych (serwisowych);
 • budowa 4 rond: Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian;
 • budowa 45 obiektów inżynierskich;
 • budowa nowego zaplecza technicznego;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • budowa zatok autobusowych i zatok kontroli pojazdów;
 • system preselekcyjnego ważenia pojazdów;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzania podczyszczające wody, przejścia dla zwierząt);
 • wykonanie nasadzeń zieleni;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DK15:

 • klasa techniczna drogi – GP;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • prędkość projektowa Vp = 80 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • ilość pasów ruchu – 2+1;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min 1,80 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,7 m;
 • średnica zewnętrzna ronda: 45,0 m;
 • szerokość pierścienia ronda: 3,0 m;
 • szerokość pasa ruchu na rondzie: 6,0 m;

 

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 3 mosty, w tym 2 z funkcją przejść dla zwierząt dołem;
 • 11 wiaduktów, w tym 2 o funkcji przejść dla zwierząt górą lub dołem;
 • 23 przepusty o świetle powyżej 1,5 m;
 • 8 przepustów o świetle poniżej 1,5 m;

 

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone