Branża Drogowa Mostowa

A4 Rzeszów – Jarosław

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Rzeszów

 • CZAS REALIZACJI

  01.2015 r. – 11.2016 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  969 991 139,14 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Rzeszów – Jarosław, woj. podkarpackie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Jarosław”.

 

OPIS KONTRAKTU

Pierwszy odcinek autostrady A4 w jej obecnym przebiegu został oddany do użytkowania w 1936 roku. Pod koniec 2016 roku, po ponad 80 latach, oddano do ruchu ostatni odcinek autostrady A4, zapewniając jej ciągłość od granicy wschodniej do zachodniej: odcinek Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44. Zakres robót na przedmiotowym odcinku obejmował budowę autostrady A4 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 41,20 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy A roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę dróg serwisowych o łącznej długości około 73,0 km, budowę 2 bezkolizyjnych węzłów autostradowych: Łańcut i Przeworsk oraz 4 miejsc obsługi podróżnych MOP: Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska.

 

Zrealizowana inwestycja zapewniła szybkie, sprawne i bezpieczne połączenie drogowe na kierunku wschód – zachód. Głównym celem inwestycji było ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego i skomunikowanie terenów przygranicznych. Autostrada A4 stanowi aktualnie główne połączenie Wrocławia i Warszawy oraz Krakowa z Korczową (granica z Ukrainą). Przejmując większość ruchu tranzytowego z dotychczasowej drogi krajowej DK4, inwestycja wpłynęła na poprawę jej przepustowości, poprawiła komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu na terenie obszarów zabudowanych oraz radykalnie zmniejszyła oddziaływanie transportu drogowego na środowisko.

 

POWTÓRZONY KONTRAKT

Budowa ponad 40 km autostrady A4 stanowiła ogromne wyzwanie inżynierskie i logistyczne. Im dłuższy odcinek drogi tym więcej nietypowych problemów, które należy rozwiązać. Praca na tym kontrakcie była specyficzna, ponieważ kontrakt został powtórzony. Poprzedni Wykonawca przerwał kontrakt i w styczniu 2014 roku odstąpiono od umowy z nim. Przez ponad rok budowa stała, aż w wyniku publicznego przetargu wyłoniono następnego Wykonawcę i następnego Inżyniera. INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych od początku 2015 roku. Wskutek przerwania prac wiele robót uległo degradacji.

 

Największym wyzwaniem dla Nadzoru była konieczność weryfikacji dokumentacji i badań wykonanych na poprzednim kontrakcie. Niejednokrotnie badania należało powtórzyć. Zdarzały się również przypadki niewłaściwego wykonania prac. Niektóre roboty były wykonane nieprawidłowo, np. w paru obiektach mostowych, pomimo braku dopuszczenia ich do ruchu, należało wymienić kilka łożysk mostowych, a są to przecież urządzenia, które pracują po kilkadziesiąt lat. Zadaniem Inżyniera było określenie czy poprzednie roboty zostały wykonane prawidłowo, a jeśli nie Inżynier musiał przedstawić Zamawiającemu jak je naprawić. To było najbardziej pracochłonne i czasochłonne zagadnienie, którym zajmował się zespół Inżyniera. Powtórzenie Kontraktu to prawie dwa razy więcej pracy niż w przypadku gdy kontrakt jest prowadzony od początku do końca.

 

78 OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA PONAD 40 KM ODCINKU AUTOSTRADY

W zakresie robót branży mostowej na całym odcinku trasy wzniesiono łącznie 78 obiektów inżynierskich. W ciągu trasy głównej zbudowano 20 obiektów autostradowych, w tym 7 mostów na rzekach Wisłok, Stary Wisłok, Mikośka, Żołynianka, Sawa i nad Kanałem Mirocińskim. Pozostałe 14 wiaduktów drogowych wykonano jako obiekty poprzeczne. Ponadto zbudowano 3 przejścia gospodarcze oraz 41 przepustów, w tym 20 z funkcją przejścia dla zwierząt.

 

W ciągu autostrady wzniesiono 5 wyróżniających się obiektów. Najdłuższym zrealizowanym obiektem jest obiekt mostowy WA-3, o długości całkowitej 543,8 m, w ciągu autostrady nad drogą wojewódzką DW835, drogami lokalnymi oraz rzeką Mleczka. Konstrukcja nośna mostu została wykonana jako zespolona płytowo-belkowa, z belek stalowych o przekroju zamkniętym i współpracującej żelbetowej płyty pomostu. Pozostałe spektakularne obiekty wzniesiono w miejscach, gdzie odcinek autostrady A4 dwukrotnie przekracza rzekę Wisłok oraz linię kolejową nr 91. Nad rzeką wybudowano dwa bliźniacze obiekty inżynierskie –  mosty MA/PZ 72 i 78 o konstrukcji zespolonej belkowo-skrzynkowej i długości całkowitej 212,04 m każdy. Ustrój nośny obiektów stanowi belka w formie skrzyni stalowej zespolona ze sprężoną płytą pomostu. Tymczasem nad linią kolejową nr 91 wzniesiono dwa wiadukty o konstrukcji łukowej, zespolonej stalowo-betonowej. Długość całkowita obiektu WA-4 wynosi 107,8 m, natomiast WA-9 aż 122,6 m.

 

Poprzedni Wykonawca w znacznym stopniu zaawansował budowę obiektów, ale jej nie dokończył. Roboty mostowe głównie sprowadzały się do sprawdzenia jakości wykonania, realizowania programów naprawczych oraz wykończenia obiektów. Na licznych obiektach stwierdzono wady w wykonaniu elementów żelbetowych w zakresie jakości betonu. Jedynie na obiektach WA-4 i WA-9, gdzie zaobserwowano znaczne odchyłki wykonawcze w stosunku do założeń projektowych, zakres robót naprawczych był znacznie większy niż można było przewidywać. Te łukowe konstrukcje stalowe o długości ponad 100 m wymagały dużych programów naprawczych w zakresie wzmocnienia ich konstrukcji.

 

8 MILIONÓW KUBIKÓW

Charakterystyczne dla tej inwestycji były ogromne ilości robót ziemnych oraz sposób posadowienia nasypów, który różnił się od rozwiązań na odcinkach sąsiednich. Zastosowano geosyntetyki oraz częściowo przeciążenie nasypu. Większość trasy głównej poprowadzono w nasypie, wykonanym głównie z piasków. Oszacowano, iż na nasypy wykorzystano około 8 mln m3 materiałów, w tym około 500 tys. m3 w ramach kontynuacji budowy. Pomimo przerwania prac nasypy udało się uchronić przed rozmyciem. Na powierzchni pasa drogowego 647 ha ułożono około 624 tys. ton mas bitumicznych.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa autostrady A4 o długości ok. 41,20 km;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych;
 • budowa dróg serwisowych o długości ok. 73,00 km;
 • budowa 78 obiektów inżynierskich;
 • budowa 2 węzłów drogowych: Łańcut i Przeworsk;
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych MOP: Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzeń autostradowych;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • nasadzenia zieleni.

 

PARAMETRY TECHNICZNE AUTOSTRADY A4:

 • klasa techniczna drogi – A;
 • kategoria ruchu – KR6;
 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,5 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 14 wiaduktów drogowych;
 • 20 wiaduktów autostradowych, w tym 7 mostów;
 • 41 przepustów, w tym 20 z funkcją przejścia dla zwierząt;
 • 3 przejścia gospodarcze;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone