Branża Drogowa

Obwodnica Nysy

NADZÓR NAD „BUDOWĄ OBWODNICY NYSY W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 46 I 41”

W dniu 05.06.2017 roku otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46 tj. od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km.

W ramach oddanego odcinka zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym. Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy WC2 o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe (2 linie kolejowe) i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku 4 miesiące przed umowną datą zakończenia.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

  •  przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
  •  oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  •  skrócenie czasu podróży – poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
  •  zmniejszenie ryzyka wypadków, – oszczędności paliwa,
  •  zapewnienie komfortu jazdy,
  •  ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
  •  przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
  •  skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

Opracował Jacek Muras

Czas trwania kontraktu: 09.2014 – 02.2019
Lokalizacja: Nysa
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Opole

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone