Branża Drogowa Mostowa

WOW Łany – Długołęka

 • INWESTOR

  DSDiK we Wrocławiu

 • CZAS REALIZACJI

  10.2020 r. – 05.2023 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  193 087 747,26 zł brutto

 • LOKALIZACJA

  Łany, Długołęka, woj. dolnośląskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule „Zaprojektuj i Wybuduj””.

 

NOWY ODCINEK WSCHODNIEJ OBWODNICY WROCŁAWIA

Pod koniec maja 2023 r. zakończono prace przy budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia o długości około 10,40 km. Zakres robót obejmował budowę drogi wojewódzkiej na odcinku Łany – Długołęka w układzie jednojezdniowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W przyszłości planowana jest dobudowa drugiej jezdni, jednakże okolice część trasy głównej wykonano już w układzie docelowym o przekroju 2×2. Początek zaprojektowanego odcinka ustalono za skrzyżowaniem typu rondo z ulicą Strachocińską natomiast koniec został włączony do drogi krajowej DK98 w miejscu skrzyżowania z „Łącznikiem Długołęka”, poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz 3-przęsłowy wiadukt drogowy. Nowa droga klasy G krzyżuje się z drogami gminnymi i powiatowymi poprzez skrzyżowania skanalizowane i ronda, przekracza linie kolejowe: linię nr 292 – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice, a także linię nr 143 – Kluczbork – Wrocław Mikołajów, planowaną Trasę Swojczycką oraz obszar Natury 2000. Podstawowym zadaniem inwestycji było odciążenie miasta Wrocławia od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego. Nowa droga wzbogaciła układ komunikacyjny powiatu i województwa na wschód od Wrocławia, skróciła czas podróży oraz poprawiła bezpieczeństwo i jakość dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 455 w kierunku północnym, bez konieczności przejazdu przez Wrocław. Inwestycja ta uczyni przyległe tereny bardziej atrakcyjnymi zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów, co powinno skutkować ich gospodarczą aktywizacją.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Na ponad 10 km odcinku wschodniej obwodnicy Wrocławia wzniesiono łącznie 8 obiektów mostowych oraz liczne przepusty drogowe. W ciągu trasy głównej wykonano 6 obiektów, w tym 4 wiadukty drogowe oraz 2 mosty. Większość obiektów wykonano z belek prefabrykowanych. W ciągu nowej drogi wzniesiono 2 wyróżniające się obiekty o dwudźwigarowej konstrukcji ciągłej płytowo-belkowej. Nad terenem Natury 2000 i rzeką Widawą wybudowano 7-przęsłowy most o długości całkowitej około 302 m. Z kolei koniec odcinka został włączony do drogi krajowej DK98 poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz 3-przęsłowy wiadukt drogowy o długości całkowitej ponad 440 m (długość pomostu jest równa 115 m). Ostatnie 2 mosty wybudowano nad rzeką Topór w ciągu przebudowywanej drogi poprzecznej DW368. Są to ramowe konstrukcje jednoprzęsłowe.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi wojewódzkiej o długości ok. 10,40 km;
 • budowa 8 obiektów mostowych;
 • przebudowa dróg poprzecznych;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska;
 • budowa automatycznej stacji ostrzegania przed gołoledzią;
 • budowa systemu do preselekcji ważenia pojazdów w ruchu dla obu kierunków jazdy;
 • budowa placu do ważenia pojazdów ciężarowych;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wykonanie nasadzeń zieleni;
 • ciąg pieszo rowerowy;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DW W OKOLICY ROND

km 8+070,00-8+420 oraz km 17+350-17+920

 • klasa techniczna drogi – G;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • prędkość projektowa Vp = 70 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • ilość pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego – min 3,0 m;
 • szerokość obustronnej opaski – 2×0,5 m;
 • szerokość pobocza ulepszonego – min 1,25 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,6 m;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DW Z WYŁĄCZENIEM ROND

km 8+420-17+350

 • klasa techniczna drogi – G;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • prędkość projektowa Vp = 70 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • ilość pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość obustronnej opaski – 2×0,5 m;
 • szerokość pobocza ulepszonego – min 1,25 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,6 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 4 mosty w tym 2 w ciągu drogi;
 • 4 wiadukty drogowe w ciągu drogi;
 • przepusty drogowe;
 • konstrukcje oporowe;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone