NADZÓR NAD „BUDOWĄ OBWODNICY NYSY W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 46 I 41”

W dniu 05.06.2017 roku otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46 tj. od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km.

W ramach oddanego odcinka zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym. Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy WC2 o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe (2 linie kolejowe) i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku 4 miesiące przed umowną datą zakończenia.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

  •  przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
  •  oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  •  skrócenie czasu podróży – poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
  •  zmniejszenie ryzyka wypadków, – oszczędności paliwa,
  •  zapewnienie komfortu jazdy,
  •  ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
  •  przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
  •  skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

Opracował Jacek Muras

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze

Budowa drogi

Budowa drogi

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze

Budowa drogi

Budowa drogi

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze

Ceremonia otwarcia

Ceremonia otwarcia

Czas trwania kontraktu: 09.2014 – 02.2019
Lokalizacja: Nysa
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Opole