PRACE NA LINII KOLEJOWEJ CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”.

Bieżący stan zaawansowania robót:

Na obecnym stanie zaawansowania Kontraktu trwają prace projektowe. Wykonawca przygotowuje dokumentację w oparciu o prowadzone badania i zgodnie
z obowiązującym
Programem Funkcjonalno – Użytkowym, celem sporządzenia
i przedłożenia Wielobranżowego Projektu Budowlanego. Trwają działania formalno – prawne niezbędne do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Wykonawca nie prowadzi prac związanych z robotami budowlanymi i nie prowadzi prac sprzętem.

Prace wykonywane przez Biuro Nadzoru w minionym miesiącu polegały na monitorowaniu postępu prac projektowych oraz realizowaniu zobowiązań kontraktowych, tj.:

 • Weryfikacja przekazywanej przez Wykonawcę Dokumentacji,

 • Analiza propozycji projektowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, w tym rozwiązywanie problemów projektowych,

 • Przekazywanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej otrzymanej od Wykonawcy Robót,

 • Zgłaszanie uwag do Dokumentacji Projektowej dotyczącej wielobranżowego Projektu Budowlanego,

 • Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji ZOPI w sprawie opiniowania Dokumentacji Projektowej Projektu Budowlanego,

 • Czynny udział w posiedzeniach komisji powoływanych w ramach nadzorowanej Inwestycji,

 • Zatwierdzanie po uprzedniej analizie materiałów do stosowania na niniejszym Kontrakcie. Prowadzenie rejestru materiałów.

 • Opiniowanie projektów Umów podwykonawczych. Prowadzenie rejestru Podwykonawców,

 • Powiadamianie Zamawiającego oraz Partnera Społecznego o Roszczeniach Wykonawcy zgłaszanych na niniejszym Kontrakcie oraz prowadzenie rejestru Roszczeń,

 • Weryfikacja raportów przedstawianych przez Wykonawcę pod względem zgodności ze stanem faktycznym,

 • Sporządzenie oraz przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia Raportu miesięcznego Inżyniera,

 • Zwołanie oraz organizacja comiesięcznej Narady Koordynacyjnej,

 • Przyjęcie i weryfikacja Dokumentów Wykonawcy wskazujących kwoty do otrzymania, których czuje się uprawnionym oraz wystawienie na ich podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności.

Czas trwania kontraktu: 12.12.2017 – 11.12.2020
Lokalizacja: Częstochowa – Zawiercie
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.