MODERNIZACJA JAZÓW ODRZAŃSKICH- WOJ. OPOLSKIE

PRZEDSIĘWZIĘCIE I : Przebudowa modernizacyjna jazu JANUSZKOWICE
PRZEDSIĘWZIĘCIE II : Przebudowa modernizacyjna jazu WRÓBLIN
PRZEDSIĘWZIĘCIE III : Przebudowa modernizacyjna jazu ZWANOWICE

Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach w okresie prowadzenia robót budowlanych, dostaw i usług wraz z rozliczeniami rzeczowo – finansowymi wykonanych oraz odebranych robót, dostaw i usług.

Istniejący stopień wodny Wróblin zlokalizowany jest w km 157,700 biegu rzeki Odry, poniżej stopnia Opole (km 150,530), a powyżej stopnia Dobrzeń (km 164,200). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na północnym obrzeżu miasta Opole, przy drodze wylotowej w kierunku miejscowości Namysłów i obejmuje stopień wodny oraz koryto rzeki Odry wraz z przyległymi terenami. Obszar realizacji projektu stanowi dzielnica Wróblin na terenie miasta Opola w województwie opolskim. Zgodnie z projektem budowlanym realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowy modernizacyjnej jazu sektorowego Wróblin wraz z budową przepławki dla ryb oraz obiektami towarzyszącymi” we Wróblinie. Przebudowa modernizacyjnej jazu odrzańskiego Wróblin polegającej na wymianie zamknięć sektorowych na klapowe wraz z budową nowej przepławki dla ryb, sterownią oraz budową obiektów towarzyszących. Modernizowane obiekty obejmują zakresem roboty hydrotechniczno – konstrukcyjne takie jak :

 • wykonanie przebudowy i dostosowanie konstrukcji dla potrzeb zamknięcia klapowego,
 • wykonanie poszuru jazowego,
 • przebudowę sterowni na przyczółku prawym oraz wykonanie maszynowni na przyczółku lewym i obu filarach,
 • budowę nowej przepławki dla ryb przy przyczółku lewym jazu,
 • remont istniejącej przepławki dla ryb,
 • remont i podwyższenie istniejącej kładki jazowej.
 • konserwację ubezpieczeń brzegowych na skarpach oraz uzupełnienie ubytków w ubezpieczeniach,
 • porządkowanie międzywala wraz z wycinką drzew i krzewów,
 • remont tamy rozdzielczej od strony wody górnej i dolnej,
 • wykonanie nowych ubezpieczeń brzegowych od strony wody górnej,
 • remont nabrzeża przeładunkowego zlokalizowanego w dolnym awanporcie śluzy,
 • zagospodarowanie terenu osiedla przystopniowego,
 • przygotowanie terenów dla tymczasowych zapleczy budowy oraz innych obiektów
 • niezbędnych dla realizacji inwestycji i ich likwidacja po zakończeniu modernizacji.
 • wykonanie dodatkowej kładki łączącej jaz z osiedlem przystopniowym,
 • wykonanie remontu pochylni zjazdowej zlokalizowanej w awanporcie górnym śluzy żeglugowej.

Ponadto wykonane maja być roboty elektroenergetyczne oraz teletechniczne a także związane z wykonaniem systemów sterowania oraz monitorowania

Obecnie realizowane są roboty przy budowie nowej przepławki zlokalizowanej na lewym brzegu.

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Januszkowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Zwanowice

Czas trwania kontraktu: 06.2017 – 06.2021
Lokalizacja: Januszkowice, Wróblin, Zwanowice
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu