S7 BOTEWA – IGOŁOMSKA

Zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie m. Krakowa odcinek od węzła „Rybitwy” do węzła „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rz. Wisłę.

Czas trwania kontraktu: 09.2014 – 02.2019
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków

S7 BOTEWA – IGOŁOMSKA

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

S7 Botewa – Igołomska

Nowa droga ekspresowa S7 przebiegającej przez wschodnią część miasta Krakowa łączy dzielnice Bieżanów i Nową Hutę.
Przedmiotowa droga docelowo połączyła autostradę A4 z drogą krajową nr 79 oraz umożliwiła kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 w północnej części woj. małopolskiego od Krakowa do południowej granicy woj. świętokrzyskiego. Pod względem gospodarczym ułatwiła dostępność do terenów przemysłowych wschodniej części Krakowa i dzielnicy Nowa Huta. Odcinek drogi ekspresowej poprawił dojazd pomiędzy dzielnicami oraz ułatwił transport tranzytowy. Inwestycja zmieniła zasadnicze potoki ruchu na istniejących ulicach w dzielnicach Nowa Huta i Bieżanów, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.
Nadzór budowy
INKO Consulting w trakcie realizacji głównych robót budowlanych pełniło, oraz pełni (w okresie po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) „Zarządzanie i Nadzór” w ramach powyższego zadania. Głównymi zadaniami Nadzoru było zapewnienie płynnego wdrożenia Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu przydzielonego przez Komisję Europejską i Rząd, terminowy odbiór robót, prawidłowe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego, prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentów Wykonawcy i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zadania obejmowały/obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem (etap prowadzenia robót, etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu), w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).
Głównymi celami firmy założonymi przed rozpoczęciem inwestycji było:
– Osiągnięcie wysokiej jakości wykonywanych robót budowlanych,
– Realizacji robót zgodnie z Projektem, Specyfikacjami Technicznymi i Warunkami Kontraktu,
– Dotrzymania przez Wykonawcę terminów: realizacji poszczególnych etapów robót, zakończenia robót, przygotowania do odbioru końcowego, przygotowania dokumentów do wniosku na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zakres robót obejmował:
– budowę drogi ekspresowej S7 dł. 4472,64 [m] o przekroju 2/3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu)
– budowę węzłów i łącznic drogowych „Przewóz” oraz „Nowa Huta”
– budowę odcinka ul. Christo Botewa, krzyżującą się z drogą S7
– budowę dróg dojazdowych do obsługi drogi ekspresowej S7
– rozbudowę drogi krajowej nr 79
– budowę odcinka włączenia do ul. Nad Drwiną stanowiącą dojazd do wiaduktu WD4
– budowę odcinka włączenia drogi S7 do ul. Ujastek Mogilski
– budowę chodników
– budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Christo Botewa
– budowę zatok autobusowych i tramwajowych wraz z wykonaniem peronów w rejonie węzła „Nowa Huta”
– budowę obiektów inżynierskich
– budowę przepustów drogowych
– budowę ekranów akustycznych
– przebudowę linii tramwajowych wraz z odcinkami wpasowania do istniejącej linii
– nasadzenie zieleni ochronnej i rekompensacyjnej
– budowę oświetlenia drogowego
– przebudowę linii elektroenergetycznej
– przebudowę sieci wodociągowej
– przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej
– budowę sieci kanalizacji drogowej
– budowę odwodnienia drogi
– przebudowę sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia
– przebudowę sieci „CO”
– przebudowę sieci telekomunikacyjnej
– przebudowę sieci trakcji tramwajowej
– budowę sygnalizacji świetlnej
– wyburzenie budynków
Największym wyzwaniem nadzoru podczas realizacji Kontraktu były:
Zmiany optymalizacyjne, oferta została złożona przy uwzględnieniu optymalizacji w zakresie zmian nieistotnych. Wykonawca wnioskował o dokonanie zmian optymalizacyjnych, które były zaopiniowanie pozytywnie przez Projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 36 a ustawy Prawo budowlane. Inżynier dokonywał oceny zmiany, aby móc ją rekomendować Zamawiającemu jako optymalizacyjną i nieistotną w rozumieniu Prawa Budowlanego.
W trakcie realizacji budowy wydano kilkadziesiąt pozytywnie zaopiniowanych przez Zamawiającego i Nadzór Poleceń Zmiany zgodnie z klauzulą 13.1 B Warunków Kontraktu. Polecenia Zmiany dotyczyły między innymi Zmiany posadowienia, fundamentowania, ustroju nośnego obiektów inżynierskich, w zakresie zmiany wzmocnienia podłoża drogi S7 i innych warstw konstrukcyjnych oraz w zakresach innych obiektów branżowych.
Zalety optymalizacji:
– wykorzystanie potencjału intelektualno-technicznego do rozwiązania problemów projektowych
– wykorzystanie posiadanych technologii, rozwiązań i doświadczenia
– zmniejszenie kosztów Inwestycji, zmiany optymalizacyjne są równoważne bądź lepsze niż pierwotnie rozwiązania projektowe
– krótszy czas realizacji Kontraktu
Pomimo zwiększonego nakładu pracy ze strony Nadzoru przy realizacji zadania bezpośrednio związanego z wdrożeniem „Optymalizacji”, rekomendujemy w następnych Kontraktach realizowanych przez GDDKiA jako dobre narzędzie umożliwiające prowadzenie i nadzorowanie dużych i skomplikowanych Kontraktów.
Wprowadzone innowacyjne rozwiązania na Kontrakcie
– wprowadzenie do betonu konstrukcyjnego cementu hutniczego C30/37 III/A 42,5 N-LH/HSR/NA i C50/60 CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
– chłodzenie wodą zabetonowanych masywnych elementów żelbetowych
– (MD7) wprowadzenie siodeł na pylonach zamiast biernych zakotwień want
– (MD10) zastosowanie systemowych rusztowań z wielokrotnym ich wykorzystaniem bez ich demontażu
– nasypy z mieszanek popiołowo-żużlowych
– warstwa antyzmęczeniowa (jako podbudowa)
– asfalt modyfikowany gumą do w-wy ścieralnej
Przeprawa przez rzekę Wisłę – most MD7
Most usytuowany jest w planie na odcinku prostym oraz na łuku o promieniu R=2800m. Długość obiektu to 706m i 695,5m. Szerokość pasa dzielącego na obiekcie wynosi 16,5m. W ciągu każdej jezdni drogi S7 obiekt składa się z trzech ustrojów: trzyprzęsłowej estakady w części zalewowej od strony węzła Przewóz długości 155,0m, 390 metrowego mostu w części nurtowej oraz trzyprzęsłowej estakady w części zalewowej od strony Nowej Huty. Przęsła ustrojów części nurtowej podwieszone są za pomocą want do dwóch pylonów wysokości 62,5m, górna ich część składa się z dwóch słupów zbiegających się ku górze pylonu (przekrój litery „A”).

Fakty i liczby
Rodzaj i zakres inwestycji: odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 4,47 km oraz 21 obiektów inżynieryjnych.
Wartość kontraktu: 430 mln zł (netto)
Zamawiający: GDDKiA
Wykonawca: Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.
Nadzór: Konsorcjum firm: INKO CONSULTING Sp. z o.o. i EUROCONSULT
Rozpoczęcie budowy: 22.07.2014
Zakończenie prac na budowie: 29.06.2017

Tekst: Lech Marcisz, Kamil Zawada, INKO CONSULTING Sp. z o.o.; zdjęcia INKO CONSULTING Sp. z o.o.