S17 GARWOLIN – KURÓW

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), obejmującą: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem); Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła).

Bieżący stan zaawansowania robót odc. 1:

Wykonawca kontynuował wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne, wykonywał prace związane z robotami ziemnymi, wymianą gruntu, osuszanie podłoża. Wykonał prace brukarskie- ścieki trójkątne, skarpowe, umocnienia dna rowu. Wykonawca wykonał prace pomiarowe, podbudowę pomocniczą C5/6, podbudowę zasadniczą C3/4, podbudowę zasadniczą C8/10.

Planowano: OUDE Moszczanka  – budynek warsztatowo- garażowy: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej osi L1-R,montaż szalunków pod słupy, montaż pod posadzkowej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem próby szczelności, wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzkę, instalacja kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku, betonowanie słupów, murowanie ścian konstrukcyjnych, montaż zbiornika wody oczyszczonej, montaż studni dla technologii mycia pojazdów i zasypka studni, murowanie ścian konstrukcyjnych
– budynek biurowo- socjalny: murowanie ścian konstrukcyjnych ,wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzkę, montaż zbrojenia słupów, montaż szalunków pod słupy, wykonanie próby szczelności pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej, izolowanie fundamentów, murowanie ścian, betonowanie ścian, betonowanie słupów, montaż zbrojenia belek stropowych
MOP Sarny– budynek WC: montaż szalunków pod chudy beton
MOP Niwa Babicka: montaż szalunków pod ściany fundamentowe, betonowanie ścian fundamentowych, izolacja pozioma przeciwwilgociowa, montaż pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej

Wykonano: OUDE Moszczanka – budynek warsztatowo – garażowy: prace ziemne, demontaż szalunków ścian fundamentowych osi L1-R, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej osi L1-R, montaż deskowania słupów, wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzki, montaż szalunków pod słupy, montaż pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem próby szczelności, betonowanie chudego betonu pod posadzkę, betonowanie słupów, murowanie ścian konstrukcyjnych, montaż zbiornika wody oczyszczonej, montaż studni dla technologii mycia pojazdów i zasypka studni,
– budynek biurowo – socjalny: murowanie ścian konstrukcyjnych, wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzki, montaż zbrojenia słupów, montaż pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej, próba szczelności, montaż szalunków pod ściany fundamentowe, betonowanie ścian fundamentowych, , betonowanie słupów, montaż zbrojenia belek stropowych
MOP Niwa Babicka – prace organizacyjne: demontaż ogrodzenia i załadunek ogrodzenia, deskowanie ścian fundamentowych
budynek WC: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych
MOP Sarny – prace ziemne, montaż ław pod osi budynku

Kontynuowano prace z wykonywaniem i utrzymywaniem czasowej organizacji ruchu, utrzymaniem czystości DK17, drogi powiatowe i gminne jak również prowadzono prace geodezyjne związane z kontraktem. Wykonawca prowadził magazynowanie materiałów sypkich, prefabrykatów, elementów brukarskich i innych.

– KP-1: Ustrój nośny; – WD-3:Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WD-4: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – MS-1-1: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe;
-MS-1-2:Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WS-1: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; -PP-1: Płyty przejściowe; -WD-5: Zasypki, Ustrój nośny; – WED-1: Zasypki, Wyposażenie , Roboty wykończeniowe; – WS-2: Zasypki, Wyposażenie , Roboty wykończeniowe;
– MS-2: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WS-3: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WS-4: Ustrój nośny- jezdnia prawa, montaż i dozbrajanie wpustów, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju 4-5-jezdnia prawa ; – MS-7: Podpory, Ustrój nośny; – MS-8: Zasypki; – MS-3: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WD-6: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WED-2 S17: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; -WED- 2 DK17: Zasypki, Wyposażenie , Roboty wykończeniowe; – WS-5: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, betonowanie wnęk dylatacyjnych- jezdnia prawa; – MS-4: Zasypki, Ustrój nośny, Wyposażenie, Zbrojenie i deskowanie i betonowanie ustroju nośnego- jezdnia prawa; – WS-8: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; – WED-3 S17: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe; -WD-7N: Zasypki , Ustrój nośny; – WD-7S: Zasypki, Ustrój nośny;

Wykonawca kontynuował roboty branżowe na Kontrakcie tj.: przebudowę kolizji teletechnicznych, przebudowy infrastruktury PGE i PKP Energetyka, roboty melioracyjne, przebudowę istniejących przewodów wodociągowych oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Bieżący stan zaawansowania robót odc. 2: 

Wykonawca na Trasie Głównej zakończył wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10, oraz kontynuował układanie nawierzchni betonowej C35/45. Wykonywał nawierzchnie bitumiczne na obiektach i ich dojazdach. Kontynuował roboty wykończeniowe związane ze skarpowaniem i profilowaniem nasypów, humusowaniem, profilowaniem skarp i rowów, układaniem prefabrykatów: płyt yomb, korytek ściekowych, umocnienie rowów. W ramach Kontraktu prowadził roboty wykończeniowe, drogach dojazdowych, Węźle Żyrzyn wraz z łącznicami. Kontynuował monitorowanie osiadań inklinometrów poziomych i reperów talerzowych, wykonywał i utrzymywał roboty związane z czasowymi organizacjami ruchu jak również były prowadzono prace geodezyjne związane z kontraktem.

Wykonawca kontynuował roboty na obiektach WS6, WEG1,WEG3, WEG2, WS7, WED4,WED-4a, WD9, WD10, WD8, MS5, WED5, P13a, P13, P14a, P14b, P14, P15, P15b, P11, P8, P9a, Pd4.Pd11, PE-2a.

Wykonawca kontynuował roboty branżowe na Kontrakcie tj:, budowę kanału technologicznego, kanalizację deszczową, roboty melioracyjne oraz roboty związane z budową oświetlenia drogowego. Rozpoczął prace związane z budową ogrodzenia i ekranami akustycznymi.

Czas trwania kontraktu: 07.2015 – 11.2020
Lokalizacja: Garwolin – Kurów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Lublin
S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów