• W dniu 05.06.2017 roku otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46 tj. od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km.

   W ramach oddanego odcinka zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym. Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

   Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy WC2 o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe (2 linie kolejowe) i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

   Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

   Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku 4 miesiące przed umowną datą zakończenia.

   Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:
   - przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
   - oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
   - skrócenie czasu podróży - poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
   - zmniejszenie ryzyka wypadków, - oszczędności paliwa,
   - zapewnienie komfortu jazdy,
   - ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
   - przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
   - skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

   Opracował Jacek Muras
  • Weryfikacja zgodności opracowanych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach zadania "Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Rabka Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00, oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22
  • Zarzadzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” wraz z nadzorem nad realizacją robót
  • Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku
  • Nadzór nad: Zad. A: Budową północnej obwodnicy m. Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935

  • Nadzór nad : Zad .B: Budową północnej obwodnicy m. Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW nr 935
  • Nadzór nad budową drogi dojazdowej w ciągu drogi krajowej S-7 odcinek Występa – Barcza wraz z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa – Kraków, przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, na terenie gmin: Łączna i Zagańsk
  • Nadzór nad budową obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728
  • Nadzór nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: Droga nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”
  • Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej Obwodnicy Jędrzejowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
  • Nadzór nad przebudową dróg powiatowych w Krzeszowicach
  • Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień Zadanie 3. Kontrakt 2: Budowa obwodnicy m. Chodel w ciągu drogi woj. Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie - Bełżyce – Konopnica”
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”
  • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap”